Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bài 3: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn FDI gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới, đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế
Lượt xem: 80

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn FDI gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới, đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó,

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Thường xuyên theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm nhà cung ứng cho doanh nghiệp FDI trong một số ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp FDI. Tham mưu, đề xuất Chính phủ lựa chọn để hỗ trợ một hoặc một số doanh nghiệp lớn trong nước, có đủ năng lực trở thành doanh nghiệp dẫn dắt ngành công nghiệp bán dẫn và Hydrogen. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế có uy tín để hình thành các cơ sở, dự án đổi mới sáng tạo, ươm tạo, hỗ trợ phát triển về bán dẫn, thực hiện chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn, ươm tạo các doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực về thiết kế, phát triển sản phẩm chip bán dẫn. Tập trung tranh thủ tối đa thời gian, nguồn lực để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc thẩm định các quy hoạch, nhất là các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III và chậm nhất là quý IV năm 2023 phải hoàn thành. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững được quốc tế công nhận, đầu tư các dự án nhà máy xanh, dự án chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, nhất là trong các ngành, lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Khẩn trương hoàn thiện Đề án về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2028/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 6 năm 2023. Trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của OECD trước ngày 13 tháng 7 năm 2023. Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về thuế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về ưu đãi thuế. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán, kiểm soát chi để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Chủ trì làm việc với một số ngành, địa phương trọng điểm về công nghiệp để sớm tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn trên địa bàn; rà soát các tồn đọng, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào vận hành các dự án lớn, có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp và năng lượng. Khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý 01/12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2023. Đề xuất sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, nghiên cứu bổ sung đối tượng “cơ sở lưu trú du lịch” áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất trong quý III năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược Sản xuất năng lượng Hydrogen; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp, chính sách phát triển ngành công nghiệp năng lượng Hydrogen. Thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý nhà nước, có chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ, không để thiếu điện, xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Tập trung xử lý vấn đề môi trường của các nhà máy điện; phân tách rõ công tác quản lý nguyên vật liệu xây dựng thông thường và quản lý khoáng sản; hướng dẫn thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, xác định giá đất để tạo thuận lợi, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên cả nước; sửa đổi quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục II, III của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, nhất là đối với các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp trong Quý III năm 2023. Hướng dẫn triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm. Phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện quy định về thị trường tín chỉ Carbon.

 Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Tập trung hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 2 tỉnh trở lên, tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền thẩm định, đảm bảo cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn; phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội. Thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống định mức và giá xây dựng, tập trung cho định mức xây dựng chủ yếu, có ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư xây dựng, suất vốn đầu tư, đơn giá tổng hợp; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong việc cung ứng cát, đá, sỏi và vật liệu xây dựng.

 Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương: Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc mở rộng dung lượng băng thông đường truyền, xóa vùng lõm sóng di động, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hoàn thiện hạ tầng số quốc gia; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06; tăng cường chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy nhanh tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ 100%. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp, chính sách phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan và địa phương: Chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị, tăng cường nghiên cứu phát triển, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển, bao gồm cả các dự án đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn, nhất là các dự án có quy mô lớn, hiệu quả, sức lan tỏa cao, trong đó có các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, khởi công vào tháng 8 năm 2023. Khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý 3/12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc thống nhất với phía nhà thầu Trung Quốc để sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn của Dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO) giai đoạn II trong tháng 7 năm 2023. Chỉ đạo các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu cho cả nước cả trước mắt và lâu dài.

Các bộ, cơ quan và địa phương phát huy hiệu quả Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung tranh thủ tối đa thời gian, nguồn lực hoàn thành việc lập, thẩm định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia, nhất là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh trong quý III và chậm nhất là quý IV năm 2023 phải hoàn thành. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý kiến nghị của các địa phương theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả làm việc của các Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật. Các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án FDI mới, đã đăng ký đầu tư, dự kiến triển khai trên địa bàn.

Quang Vũ
Tin khác
1 2 3 4 5  ...