Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sở Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 574

Thực hiện Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 29/11/2021 Sở Nội vụ đã ban hành văn số 1618/SNV-CCHC&QLVTLT về việc hướng dẫn về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND cấp xã (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) được thực hiện như sau:

Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP): Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4;  khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị phê duyệt, gồm các nội dung: Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

Về tài liệu kiểm chứng: Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng tương ứng với các nội dung của từng tiêu chí (như: Báo cáo, kế hoạch, thông báo, Kết luận, Biên bản, Quyết định...) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP; ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP; đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm tại Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình; các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

 Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm: Trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC (gọi tắt là phần mềm) theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập phần mềm. Các cơ quan, đơn vị đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC tại địa chỉ www.chamdiemcchclaocai.vn theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;  bước 2: Nhập dữ liệu kết quả. Các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng TC, TCTP; bước 3 kết quả rà soát. Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng TC, TCTP phải trùng khớp với nội dung tại báo cáo đã phê duyệt; bước 4: Gửi kết quả. 3 sau khi hoàn tất các bước trên, các cơ quan, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm tới Sở Nội vụ qua phần mềm bằng việc nhấp chuột vào mục “hoàn thành thẩm định” được hiển thị trên phần mềm.

 Thời gian các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm được thực hiện đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021 (lần 1). Tổ thẩm định sẽ thẩm định từ ngày 21 đến ngày 25/12/2021 và mở phần mềm lần 2 để các đơn vị bổ sung, giải trình từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa. Thời gian tổ chức thực hiện khảo sát tại các cơ quan, đơn vị từ từ ngày 20/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về tự chấm điểm chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị. 

Tải về

Minh Thúy