Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,458
  • Trong tuần: 6,726
  • Tất cả: 384,006
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022
Lượt xem: 233

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1214/UBND-NC về triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022. Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung sau:

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Các doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) căn cứ quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021 và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện PBGDPL thuộc phạm vi các Chương trình, Đề án đã được cấp có thẩm quyền ban hành và đang còn hiệu lực thi hành; căn cứ nhiệm vụ được giao trong các kế hoạch, đặc biệt là Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đã nêu trong các kế hoạch (có Danh mục kèm theo Kế hoạch số 27/KH-UBND); Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động đề xuất, báo cáo cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chương trình, Đề án để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoặc kiến nghị với bộ, ngành trung ương có biện pháp tháo gỡ vướng mắc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Giao Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tại các sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những đơn vị chưa triển khai, hoặc triển khai chưa đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm và các kế hoạch, chương trình, đề án chuyên đề có nội dung PBGDPL; Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tại các đơn vị cấp huyện và các xã, phường, thị trấn. Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL trong Báo cáo công tác tư pháp gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Để phát huy hiệu quả của Cổng/Trang Thông tin điện tử PBGDPL được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cần tổ chức biên soạn, đăng tải tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham khảo tài liệu PBGDPL chuyên ngành của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh để biên soạn cho phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử bằng nhiều hình thức khác nhau như văn bản, file âm thanh, hình ảnh, video...

          Về việc tổ chức tổng kết một số văn bản về công tác PBGDPL các ngành, các địa phương trong tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; 11 năm thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường theo Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTP-BGDĐT ngày 16/11/2010 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo; 05 năm thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 theo Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Giao Sở Tư pháp kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết các văn bản nêu trên ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Tư pháp; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11 (Ngày Pháp luật Việt Nam).

Đề nghị các ngành, các địa phương trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác định trong các kế hoạch của UBND tỉnh có nội dung PBGDPL; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ngay khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Về hình thức tổ chức, tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với từng ngành, từng địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, 11/2022. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp 2022;

2. Công tác hòa giải ở cơ sở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở đúng, đủ các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2022 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6205/UBND-NC ngày 29/12/2021 về triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022. Giao Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai xong trước ngày 10/11/2022, báo cáo Bộ Tư pháp trước 15/11/2022.

3. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền cấp xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong năm; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trong quý II năm 2022; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã việc bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch số 321/KH-UBND; đồng thời hướng dẫn chính quyền cấp xã rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác này theo đề xuất của chính quyền cơ sở; có giải pháp duy trì kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời hỗ trợ cấp xã khắc phục các tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án bố trí nguồn vốn ngân sách hoặc lồng ghép nguồn vốn khác chi cho công tác quản lý nhà nước về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đề xuất của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về hướng dẫn tiêu chí đánh giá huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá, công nhận huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (phục vụ quá trình đánh giá thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025). Giao Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tải về

Hà Minh Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...