Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 44

Ngày 15/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024.

Theo Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 bao gồm:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (i) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; (ii) Phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong việc tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp triển khai công tác PBGDPL; (iii) Tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; (iv) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (v) Thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật và các cá nhân, tổ chức khác trong công tác PBGDPL và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này; (vi) Tiếp tục triển khai các Chương trình đã ký kết giữa HĐND, UBND các cấp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp; giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức Hội cùng cấp...có nội dung phối hợp về PBGDPL đảm bảo chất lượng, hiệu quả nội dung chương trình đã được ký kết.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở: (i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; (ii) Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”; (iii) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cán bộ công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; (iv) Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả; (v) Tăng cường hoạt động phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải; việc thực hiện thủ tục công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án theo quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; (vi) Tiếp tục triển khai các Chương trình phối hợp, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác hòa giải ở cơ sở; (vii) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

3. Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: (i) Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (ii) Thực hiện chỉ đạo điểm tập huấn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và Trưởng thôn/tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; (iii) Triển khai các nhiệm vụ khác được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thành phần về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp và chuẩn đô thị văn minh; (iv) Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./.

Tải về

Minh Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...