Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 6,221
  • Tất cả: 545,087
Đăng nhập
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế
Lượt xem: 350

Ngày 06/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BYT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ trung ương đến địa phương gồm: (i) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế. (ii) Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý nhà nước về y tế. (iii) Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà nước về y tế. Một số quy định của Thông tư cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

1.1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 62/2020/NĐ-CP).

1.2. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

1.3. Việc xác định vị trí việc làm bảo đảm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

2.1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2.2. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư.

2.3. Khung cấp độ xác định yêu cầu năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 của Thông tư này xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ cùng cấp để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3.2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Thông tư số 19/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2023./.

Tải về

 

Minh Đức
Tin khác
1 2 3