Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 7,026
  • Tất cả: 463,172
Đăng nhập
Tăng cường thực thi hiệu quả công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 170

Ngày 22/03/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/3/2023 tăng cường thực thi hiệu quả công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ, kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân quyền; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Chương VIII của Luật Điều ước quốc tế năm 2016; bám sát các yêu cầu về chính trị, ngoại giao và nhiệm vụ phòng, chống tra tấn hoặc các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Việc tổ chức thực hiện Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, việc tổ chức thực hiện Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về những quy định pháp luật chưa hoàn toàn tương thích, còn cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi để phù hợp hơn với Công ước CAT; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Công ước trên cơ sở phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác ở Việt Nam và địa phương.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo về Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, những nỗ lực, thành tựu trong thực thi Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Thứ năm, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ước CAT và khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn.

Tải về