Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 6,994
  • Tất cả: 463,140
Đăng nhập
Giới thiệu Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
Lượt xem: 128

Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đề án được triển khai trong phạm vi toàn quốc cho đối tương là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Bộ Tư pháp có trách nhiệm: (i) chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Đề án; (ii) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước chống tra tấn – Công ước CAT) và các khuyến nghị của Uỷ ban chống tra tấn cũng như các mục tiêu của Đề án đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg, ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 87/2023/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các các khuyến nghị của Uỷ ban chống tra tấn. Kế hoạch đã đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, gồm:

(1) Tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn;

(2) Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn;

(3) Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo về Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn;

(4) Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn;

(5) Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ước CAT và khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn;

 (6) Thực hiện công tác nghiên cứu khác có liên quan đến Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

Bộ Công an là cơ quan chủ trì, có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Kế hoạch trên phạm vi cả nước; chủ trì tổ chức tổng kết 05 năm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này nhằm rút kinh nghiệm cho việc tổ chức thực hiện Công ước CAT, phục vụ cho việc bảo vệ Báo cáo và xây dựng Kế hoạch triển khai các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn lại kỳ tiếp theo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnhthành phố trực thuộc trung ươngtập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch; tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm và thúc đẩy các nội dung, hoạt động thực thi Công ước CAT tại các quyết định, kế hoạch khác của Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình; định kỳ 01 năm đưa thông tin thực hiện Kế hoạch này vào Báo cáo tổng kết thực hiện Công ước CAT hằng năm theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các các khuyến nghị của Uỷ ban chống tra tấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành 02 văn bản: Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/3/2023 tăng cường thực thi hiệu quả công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Đề án cũng như Kế hoạch./.

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Đào Gia Hân