Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 7,080
  • Tất cả: 463,226
Đăng nhập
Lào Cai triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”
Lượt xem: 524

Ngày 08/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

Ngày 08/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

Kế hoạch đã đặt ra yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để triển khai thực hiện Đề án. Các ban, sở, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp của Đề án sát với tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đối tượng được PBGDPL; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các nội dụng thực hiện trong giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2024 gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án; Khảo sát, đánh giá tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án giai đoạn và hàng năm; Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án và các văn bản có liên quan đến các đối tượng thuộc quyền; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Đề án; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; Xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng đơn vị điểm về PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; Tổ chức khai thác, bảo đảm tài liệu, mua sắm trang bị PBGDPL; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở nơi đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ; Số hóa tài liệu PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh, Trang Thông tin PBGDPL của tỉnh; Tổ chức các hoạt động PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở theo Kế hoạch; Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo; Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2, từ năm 2025 đến hết năm 2027.

Giai Đoạn 2, từ năm 2025 đến năm 2027, thực hiện các nội dung gồm: Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, chỉ đạo nhân rộng mô hình điểm; Tiếp tục vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tổng kết, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả; Tiếp tục vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án, tổng kết đánh giá thực hiện Đề án.

Kế hoạch giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án của tỉnh. Chủ trì phối hợp với Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí bảo đảm và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cấp mình; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Minh Thúy