Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 7,058
  • Tất cả: 463,204
Đăng nhập
Ban chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023
Lượt xem: 629

Ngày 04/4/2023, Ban chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 191/KH-BCĐ thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án 1371) năm 2023.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thành công chủ đề phát triển năm 2023 của tỉnh “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”; đồng thời cụ thể hóa và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đề án 1371 đã đề ra; nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; hòa giải viên cơ sở các xã, phường, thị trấn; phát triển, mở rộng các hình thức PBGDPL..

Việc phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành pháp luật phải đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ; các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt hiệu quả thiết thực; gắn việc thực hiện Kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án khác đang triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án 1371; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

Về phân công thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1371 có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án 1371; thực hiện kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị cơ sở; chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt động trọng tâm, trọng điểm về PBGDPL cho đối tượng đặc thù; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án cấp tỉnh và khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án năm 2023. Sở Tư pháp - cơ quan thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho BCV PL cấp tỉnh; các đơn vị, địa phương: tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực; xây dựng mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án 1371 năm 2023 tại xã Sa Pa và Thành phố Lào Cai, qua đó đánh giá hiệu quả của các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả tốt; thực hiện biên soạn các tài liệu pháp luật, phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án, đề nghị biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Đề án năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Đề án năm 2024./.

Tải về

Trường Minh