Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 7,012
  • Tất cả: 463,158
Đăng nhập
Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế hoạt động
Lượt xem: 427

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (sau đây viết tắt là Đề án 1371), ngày 12/7/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 1371. 

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai có chức năng: Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1371 trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 1371 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; báo cáo, sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 1371.

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 có các nhiệm vụ, quyền hạn:

(1) Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2027 trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; hàng năm căn cứ kế hoạch giai đoạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng, đủ, đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án; kiến nghị xây dựng chính sách hoặc đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của Đề án.

(3) Xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(4) Định kỳ, đột xuất báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đaọ Đề án 1371 Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh.

(5) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban Chỉ đạo phân công

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn:

(1) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 1371; là đầu mối phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Đề án theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban chỉ đạo và Quy chế này.

(2) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Đề án 1371 ban hành các văn bản, triển khai tổ chức thực hiện, giải quyết công việc thường xuyên; theo dõi, tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến việc thực hiện Đề án; tổ chức các cuộc kiểm tra, họp sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 1371; Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện Đề án và dự thảo các báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 gửi Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề ăn 1371 Bộ Quốc phòng theo quy định. 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có hiệm vụ, quyền hạn:

(1) Tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 trong việc xây dựng các dự thảo văn bản, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371 quy định tại Quy chế này và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Chỉ đạo;

(2) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo Đề án 1371 với các ngành Ủy viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371;

(2) Tổng hợp, theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 1371;

(3) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 giao./.

Tải về

 

Trường Minh