Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 294

Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Theo quy định của Thông tư, Chương trình bồi dưỡng được áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là người học).

Mục tiêu chung của Chương trình là trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhằm đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Học xong chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, người học phải: (i) Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng và phát triển đất nước; (ii) Trình bày được kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iii) Vận dụng được các kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; (iv) Trình bày được các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp về phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, phát triển chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo, chuyển đổi số và mô hình giáo dục nghề nghiệp mở, đảm bảo chất lượng, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; (v) Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành trong việc xây dựng và phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; (vii) Vận dụng và cập nhật được những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; (viii) Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc quản lý, quản trị và phát triển giáo dục nghề nghiệp theo quy định của nhà nước và trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung của Chương trình: Chương trình bồi dưỡng có tổng thời gian là 06 tuần x 5 ngày/tuần x 8 giờ/ngày = 240 giờ. Trong đó: Lý thuyết: 96 giờ; thực hành, bài tập, thảo luận: 132 giờ; kiểm tra: 12 giờ. Một giờ học lý thuyết là 45 phút. Một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút. Một giờ kiểm tra là 60 phút.

Chương trình bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề, được cấu trúc thành 03 phần: (i) Phần I: Kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gồm 03 chuyên đề bắt buộc). (ii) Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (gồm 06 chuyên đề bắt buộc và 02 chuyên đề tự chọn). (iii) Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Trên cơ sở chương trình bồi dưỡng được ban hành kèm theo Thông tư này, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn để ban hành tài liệu bồi dưỡng để giảng dạy cho cơ sở theo quy định. Tài liệu bồi dưỡng phải được cơ sở đào tạo, nghiên cứu thẩm định trước khi ban hành. Tài liệu được biên soạn phải đảm bảo tính khoa học, gắn lý luận với thực tiễn; các chuyên đề phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và nhà giáo thường xuyên bổ sung, cập nhật những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, tiến bộ khoa học và các quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương cũng như những kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng; bảo đảm tối đa tính thực tế và hữu ích để sau khi học xong, người học có thể vận dụng ngay vào công việc. Đa dạng hóa các hình thức của tài liệu bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận trong quá trình học tập và tự bồi dưỡng: Tài liệu bồi dưỡng bản in, bản điện tử, slide, video.

Chương trình bồi dưỡng có 09 chuyên đề bắt buộc và 02 chuyên đề tự chọn (chọn 02 trong 06 chuyên đề). Căn cứ vào đối tượng bồi dưỡng, thực tiễn bồi dưỡng và nhu cầu, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng lựa chọn các chuyên đề phù hợp và công bố công khai cho người học trước khi thực hiện khóa bồi dưỡng. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng thực hiện việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng cho người học hoàn thành khoá học đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định hiện hành./.

Tải về

Đào Minh Đức
Tin khác
1 2