Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,389
  • Trong tuần: 6,657
  • Tất cả: 383,937
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến thị xã Sa Pa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2022
Lượt xem: 128

Để thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã Sa Pa. Đồng Chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã ký ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/02/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa năm 2022.

Theo đó, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới tổ chức và cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL đối với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã.  Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với công tác PBGDPL.

Các nhiệm vụ trong kế hoạch được xác định cụ thể tiến độ và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện bảo đảm tính khả thi, bao quát toàn diện các nhiệm vụ cần thiết phải triển khai, góp phần tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và chất lượng./.

Nguyễn Thị Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ...