Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 633
  • Trong tuần: 3,487
  • Tất cả: 375,203
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 44

Triển khai Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND Ngày 05/5/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó:

Hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh: Cấp xã hoàn thành việc tổng kết trước ngày 10/7/2023; cấp huyện hoàn thành việc tổng kết trước ngày 15/7/2023 và cấp tỉnh hoàn thành việc tổng kết trước ngày 15/11/2023 (gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023).

Các hoạt động triển khai việc tổng kết gồm:

1. Tổ chức kiểm tra việc triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở như: (i) Xây dựng, đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự truyền thông về kết quả thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh Lào Cai và Trang thông tin điện tử các huyện, thành phố, thị xã; (ii) Tổ chức sưu tầm, cung cấp tài liệu, video clip, tư liệu, hình ảnh về công tác hoà giải ở cơ sở trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở (iii) Xây dựng phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

3. Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi  hành Luật Hoà giải ở cơ sở.

Để hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị:

Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu hướng dẫn về tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

Sở Tài chính đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 100/TTLT/BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí bổ sung cho tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu thấy cần thiết).

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn theo quy định tại Điều 30 Luật Hòa giải ở cơ sở; Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/CP-UBTUWMTTQVN ngày 18/11/2014 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với phòng Tư pháp trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở tại địa phương (thực hiện thống kê số Thẩm phán tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; thống kê số vụ việc hòa giải ở cơ sở được Tòa án nhân dân cấp huyện ra Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án). /.

Tải về

Đào Gia Hân
Tin khác
1 2 3