Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,018
  • Trong tuần: 6,722
  • Tất cả: 462,868
Đăng nhập
Lào Cai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030
Lượt xem: 93

Ngày 23/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND  thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Với mục đích giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá; giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu chung: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá; giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuống dưới 20%; giảm tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc xuống dưới 25%, tại cơ sở y tế xuống dưới 15%, tại nhà hàng xuống dưới 60%, tại quán Bar/cafe xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 30%; ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ, cụ thể như:

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nâng cao nhận thức của mọi người dân về tác hại của thuốc lá, trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và huy động cả cộng đồng trong việc tham gia triển khai thực hiện xây dựng môi trường sống trong sạch không khói thuốc lá, nhằm giảm dần số người hút thuốc lá và giảm thiểu tình trạng phơi nhiễm khói thuốc lá (hút thuốc lá thụ động), hạn chế mức thấp nhất tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe người dân.

Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; từng bước giảm nhu cầu sử dụng và giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Giải pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cụ thể hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; nhất là kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch hành động với các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, cộng đồng văn hóa và xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc; thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, học tập và nơi công cộng.

Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ thị trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc lá.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và xây dựng các mô hình “Không khói thuốc lá”.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược và tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đẩy mạnh và đổi mới các biện pháp, nội dung công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và phơi nhiễm khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân.

Tổ chức triển khai thí điểm các mô hình “Không khói thuốc lá”; trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Tăng cường thực hiện lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng lối sống lành mạnh tại cộng đồng dân cư; xây dựng, nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị điển hình trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá với sự tham gia của các Sở, ban, 4 ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương.

Phân công bộ phận chức năng và bố trí cán bộ trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi và làm đầu mối phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong các tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và địa bàn dân cư; thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin pháp luật, kiến thức về tác hại của thuốc lá và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động để nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các ngành chức năng và địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề, địa bàn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các văn bản, tài liệu hướng dẫn về thực hiện môi trường “Không khói thuốc lá”.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá, tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá, các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán thuốc lá lậu.

Đưa việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định tại Thông tư số 11/2023/TTBYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Tải về

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...