Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 262
  • Tất cả: 377,542
Đăng nhập
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 350

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Kế hoạch đã đặt ra các hoạt động và nhiệm vụ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023, cụ thể như sau:

Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong việc tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyển đổi sang khai thác tủ sách pháp luật (dữ liệu số) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật và các cá nhân, tổ chức khác trong công tác PBGDPL và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Lào Cai lần thứ IV, lựa chọn đội tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc” lần thứ IV do Bộ Tư pháp tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của cấp huyện, cấp xã; biên soạn Sổ tay công tác hoà giải ở cơ sở lồng ghép với bình đẳng giới; xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải; việc thực hiện thủ tục công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án theo quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; tiếp tục triển khai các Chương trình phối hợp, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó Kế hoạch giao cho Sở Tư pháp chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; sơ kết, tổng kết; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ kế hoạch này để nghiên cứu xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai năm 2023 trước ngày 10/02/2023; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 10/6/2023 và 01 năm trước ngày 10/12/2023./.

Hà Minh Thuý
Tin khác
1 2 3 4 5  ...