Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,558
  • Trong tuần: 6,826
  • Tất cả: 384,106
Đăng nhập
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 155

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 16 trong năm 2023 và các kế hoạch của Tỉnh ủy (số 06-KH/BNCTU ngày 12/3/2021; số 28-KH/BNCTU ngày 14/01/2022; số 56-KH/BNCTU ngày 12/01/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/BCSĐ

Mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật (THKL) Đảng trong công tác PCTN, tiêu cực. Tổ chức thực hiện thành công và có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2023. Chú trọng thực hiện: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác KTGS, THKL Đảng trong công tác PCTN, nhất là việc KTGS, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, dù người đó là ai”, để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác Kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng, thống nhất hành động và ý chí, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản mới của Tỉnh ủy về công tác KTGS và THKL Đảng tới các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; xây dựng chương trình KTGS đảm bảo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo theo chương trình đã xây dựng và đúng theo các quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Ban hành nghị quyết, chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên.Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra thuộc phạm vi lãnh đạo do cấp uỷ cấp trên trực tiếp giao.100% đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, được xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định.100% tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đúng nội dung, mức độ vi phạm theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng

 100% đơn thư tố cáo về tham nhũng, tiêu cực được xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 100% dấu hiệu vi phạm về tham nhũng của các tổ chức đảng, đảng viên phải xác minh, kiểm tra, xem xét làm rõ theo quy định.

 100% trường hợp có dấu hiệu phạm tội hình sự được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và rà soát phải được chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ theo quy định; phải được xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

100% các vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực được đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa cao.

100% các yêu cầu về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

100% cán bộ, công chức trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử để bầu giữ vị trí lãnh đạo tại cơ quan dân cử, HĐND, thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy quản lý trở lên đều phải được thẩm tra, xác minh tính trung thực, việc chấp hành quy định của nhà nước trong kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

100% người có chức vụ quyền hạn phải được tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi có căn cứ cho rằng người đó vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng theo quy định.

Một số giải pháp chủ yếu gồm:

Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước làm cho cán bộ, đảng viên “không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không cần tham nhũng”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/3/2014 của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 03/4/2018 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, sáng tạo về tổ chức, hoạt động, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu cấp ủy đảng trong lãnh đạo, thực hiện KTGS, THKL Đảng; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan có chức năng PCTN. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của BCHĐB tỉnh; Kế hoạch số 06 - KH/BNCTU ngày 12/3/2021; Kế hoạch số 28-KH/BNCTU ngày 14/01/2022 và Kế hoạch 56-KH/BNCTU ngày 12/01/2023 của Ban nội chính Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện và đổi mới nội dung cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai” để ghi hình, sản xuất thành Gameshow truyền hình. Thực hiện tốt Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Nhiệm vụ cụ thể hóa Đề án 16 và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiêp nhà nước thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Trong đó giao  cho các cơ quan đơn vị thực hiện những nhiệm vụ phần việc cụ thể, như: Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập năm 2023 của người có chức vụ quyền hạn theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai.  Sở Tư pháp  phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai” đổi mới về hình thức và nội dung để ghi hình, sản xuất thành Gameshow truyền hình.

Nguyễn Ánh Tuyết
Tin khác
1 2 3 4 5  ...