Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1,584
  • Trong tuần: 6,852
  • Tất cả: 384,132
Đăng nhập
Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa ban hành Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 300

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thị xã Sa Pa, ngày 28/12/2021, Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa đã ký ban hành Quyết định số 8/QĐ-PTP về việc ban hành Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (28/12/2021).

Mục đích của Chương trình là nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Phòng Tư pháp và Thị đoàn Sa Pa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thông qua việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thanh, thiếu niên; phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi ngành; nâng cao trách nhiệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Sa Pa và ngành Tư pháp các cấp trong triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp tại Quy chế số 02/QCUBND-ĐTCT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thị xã với các đoàn thể chính trị xã hội thị xã Sa Pa.

Chương trình đã đưa ra 08 nội dung phối hợp đến năm 2025, cụ thể: (i) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn, cơ quan tư pháp các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho đối tượng là thanh, thiếu niên; (ii) Phát huy đầy đủ vai trò của Thị Đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã; (iii) Đưa công tác PBGDPL vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; các hoạt động do Đoàn thanh niên làm nòng cốt; (iv) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các cấp bộ Đoàn từ thị xã đến cơ sở. ; (v) Duy trì và mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên có hiệu quả tại các cơ sở Đoàn- Hội - Đội trên địa bàn thị xã; (vi) Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; (vii) Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (viii) Kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.

Chương trình giao Phòng Tư pháp thị xã, Thị đoàn Sa Pa là đơn vị đầu mối thường trực tham mưu cho lãnh đạo Phòng Tư pháp và Ban Thường vụ Thị đoàn trong việc hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp./.

Tường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...