Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 155
  • Tất cả: 377,435
Đăng nhập
Kết quả phổ biến, tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2021 của Thị xã Sa Pa
Lượt xem: 105

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Hội đồng PHPBGDPL thị xã Sa Pa về phổ biến pháp luật đợt II năm 2021 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ quan, đơn vị với nội dung là các văn bản pháp luật đư­ợc Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Việc phổ biến đã thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, hội nghị phổ biến pháp luật ở thị xã và Hội nghị tuyên truyền tại UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, và các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Sa Pa; các văn bản được giới thiệu gồm; Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV; Luật trẻ em; Luật Thanh Niên 2020. Trên cơ sở tuyên truyền các văn bản Quy phạm phạm pháp luật nêu trên, các cơ quan, đơn vị, UBND thị xã và UBND cấp xã còn tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại các kỳ họp, các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Sa Pa thông qua tại các kỳ họp liên quan đến văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị, ngành.

Qua các hình thức triển khai, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức 01 hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2021 với 91 đại biểu tham dự thành phần là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức văn hóa - Xã hội Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã tham dự. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và Công an các xã, phường, các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL đợt II/2021 được 68 buổi cho 3.421 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh tham dự.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đợt II/2021 được triển khai thực hiện đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào nền nếp công tác tuyên truyền pháp luật đã từng bư­ớc làm chuyển biến về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã, đặc biệt là nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Bình Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...