Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 7,134
  • Tất cả: 463,280
Đăng nhập
Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật đợt II/2023 của thành phố Lào Cai
Lượt xem: 136

Nhằm kịp thời thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật của tỉnh, trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai đã triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng phụ trách theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2023 đảm bảo tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Kết quả:  Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai đã tổ chức được 220 hội nghị với 20.356 lượt người tham dự; cấp phát 6.993 bộ tài liệu (gồm sách luật và đề cương, bài giới thiệu văn bản mới phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật) cho các đại biểu, đầu mối triển khai; nhiều hình thức khác như: đăng tải đề cương, bài giới thiệu, văn bản luật trên trang thông tin điện tử của ngành/địa phương; lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Ban tuyên vận, tổ tuyên vận; sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống loa truyền thanh cơ sở...cũng được thành phố chỉ đạo thực hiện. thông qua đó, các văn bản Luật như:  Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số văn bản QPPL liên quan đến chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 174/KH-UBND 27/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 8/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai việc quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới đã được phổ biến đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai đề ra, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân khi Luật có hiệu lực thi hành./.

Nguyễn Ánh Tuyết
Tin khác
1 2 3 4 5  ...