Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2022
Lượt xem: 239

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/02/2022 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2022.

 Mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Tư pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp. Yêu cầu quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện uỷ, về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp  chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hoá, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thời gian triển khai giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của từng địa phương năm 2022 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; xác định mục tiêu, nội dung, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm, kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; kế hoạch được gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 15/02/2022.   Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, hướng mạnh về cơ sở. Nội dung kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu của từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm, kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; kế hoạch được gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 15/02/2022. 

Bình Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...