Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 541

Nhằm tằng cường triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ- CP ngày 23/12/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành xử lý kỷ luật vi pham hành chính; tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn huyện đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai. Ngày 24/5/2023, UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.


Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng thời có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường; Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Văn Phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tư pháp; Tòa án nhân dân huyện; Hạt Kiểm lâm huyện; Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Công an, các công chức: Địa chính ,Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn Phòng - Thống kê các xã, thị trấn, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn của Hạt Kiểm lâm huyện và Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh phát biểu khai mạc HN

Hội nghị tập trung hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đại và lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời phổ biến thực hiện công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện công tác phối hợp trong xử lý vi phạm chính và chấp hành chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung:

(1) Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc lâm nghip, Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sa đi, b sung mt s điu ca các Nghị đnh v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc lâm nghip; bo v và kim dch thc vt; thú y; chăn nuôi);

 (2) Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sa đi, b sung mt s điu ca các Nghị đnh v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc đất đai; tài nguyên nưc và khoáng sn; khí tưng thủy văn; đo đc và bn đồ);

(3) Về kiểm tra, thi hành kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, thi hành kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính).

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị các đại biểu đã được tập huấn, nâng cao chuyên môn để khắc phục những hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính từ đó cải thiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thục đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Minh Nhâm