Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 3,556
  • Tất cả: 375,272
Đăng nhập
Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 222

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch  số 299/KH-UBND  ngày 31/8/2022 tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án. Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo tiến độ về thời gian và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung tổng kết thực hiện theo Đề cương báo cáo tổng kết và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và Phụ lục II). Mốc thời gian tổng kết từ 12/8/2019 đến ngày 31/8/2022.

Hình thức tổng kết Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có thể tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc lồng ghép với việc triển khai thực hiện công tác tư pháp của địa phương hoặc tổng kết thông qua báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo đúng nội dung và thời gian quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vào đầu tháng 11/2022.   

Thời gian thực hiện. Cấp xã việc tổng kết phải hoàn thành trước ngày 15/9/2022. Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân xã gửi cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trước ngày 20/9/2022.

Cấp huyện việc tổng kết phải hoàn thành trước ngày 14/10/2022. Báo cáo tổng kết Đề án của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/10/2022.

Cấp tỉnh việc tổng kết hoàn thành trước ngày 10/11/2022.

Nội dung kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, trong đó:

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh) hướng dẫn cụ thể về số lượng, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tại cấp tỉnh. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo tổng kết đề án gửi Bộ Tư pháp đảm bảo tiến độ và thời hạn quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 05/KH-UBND; thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tiến hành tổng kết đề án bằng các hình thức phù hợp. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án trên địa bàn toàn huyện, thành phố, thị xã và gửi báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân cấp huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đúng thời hạn quy định.  

Minh Vũ
Tin khác
1 2 3