Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 11/10/2023, Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Theo đó, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (i) Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (ii) Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. (iii)Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. (iv) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (v) Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Chiến lược được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2026; giai đoạn 2 từ năm 2026-2030./.

Tải về

 

Hà Phương