Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 973
  • Trong tuần: 8,882
  • Tất cả: 465,028
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2022

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, ngày  26/01/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa Đỗ Văn Tân đã ký ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chung vềnghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, vướng mắc; trả lời kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, cử tri về những nội dung thuộc phạm vi quản lý; triển khai thực hiện các đề án, Quy chế phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở đối với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã.  Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Mỗi nhiệm vụ đều được xác định cụ thể tiến độ, sản phẩm và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng  cơ quan, đơn vị cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã  theo nguyên tắc bảo đảm tính khả thi, bao quát toàn diện các nhiệm vụ cần thiết phải triển khai, góp phần tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ và chất lượng./.

Trường Minh