Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 898
  • Trong tuần: 2,201
  • Tất cả: 458,347
Đăng nhập
Phối hợp thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Thực hiện Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Si Ma Cai Cai phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 24/11/2021 phối hợp thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp luật cho cựu chiến binh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

Trên cơ sở mục đích đẩy mạnh công tác văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; - Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của cựu chiến binh, cựu quân nhân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân theo quy định của pháp luật, đồng thời phát huy tính chủ động của các cấp Hội trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Các nội dung phối hợp gồm: Tham gia, góp ý kiến bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hội cựu chiến binh do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo gửi đến (Nếu có).  Phát huy đầy đủ vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện. Ban hành các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân theo giai đoạn và hằng năm. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh phối hợp với UBND cùng cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân.  Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội cựu chiến binh các cấp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù như: tổ chức hội nghị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; Lồng ghép PBGDPL cho cựu chiến binh, cựu quân nhân thông qua các buổi sinh hoạt hội, các hoạt động kỷ niệm thành lập Hội Cựu chiến binh và kỷ niệm Ngày lễ lớn của đất nước hàng năm ... Tăng cường phổ biến giới thiệu các chính sách mới, văn bản pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh hoạt động PBGDPL của Hội cựu chiến binh các cấp; gương sáng cựu chiến binh, cựu quân nhân gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân địa phương chấp hành pháp luật tại địa phương; cán bộ Hội cựu chiến binh, hội viên hội cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"; "Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", "Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông" ... trên cổng thông tin điện tử của huyện. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Kế hoạch UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp, Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tham mưu triển khai thực hiện các nội dung phối hợp do UBND huyện chủ trì; chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Hội Cựu chiến binh huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung do đơn vị được giao chủ trì đồng thời tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch phối hợp trong báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị theo định kỳ . 

Thanh Huyền