Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 của Huyện Văn Bàn

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-STP ngày 05/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2023. UBND huyện Văn Bàn đã  ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện Văn Bàn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2023. Chỉ đạo Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện) lập dự toán kinh phí, in mua tài liệu cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Trong đợt IV/2023, Huyện đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật phòng, chống mại dâm; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai Luật thanh tra năm 2022.  

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế ở địa phương tự xác định nội dung trọng tâm, cần thiết (tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại”, tập huấn, bồi dưỡng “chuyên sâu”) với hình thức phù hợp để phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Việc xác định các nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành nhưng cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu” được thực hiện dựa trên căn cứ:   Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại địa phương ...Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tuy đã được triển khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân còn chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến.

Các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để giới thiệu pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân: Các cơ quan đơn vị triển khai phổ biến pháp luật thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị. Các trường học, phổ biến thông qua các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần và các buổi sinh hoạt chuyên đề khác tại các trường học. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hệ thống qua truyền thanh ở cơ sở; Công thông tin điện tử huyện. Các hình thức phổ biến khác: Tổ chức lồng ghép các nội dung phổ biến pháp luật trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng....

Toàn huyện đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 cho 167 đại biểu, báo cáo viên pháp luật huyện được phân công, triển khai phổ biến, pháp luật đợt IV năm 2023 tại 22/22 xã, thị trấn được 22 buổi với 1.248 lượt người tham gia học tập. Tính đến ngày 20/10/2023 toàn huyện đã tổ chức phổ biến, học tập xong 57/57 cơ quan, đơn vị, 22/22 xã, thị trấn và 195/195 thôn bản, tổ dân phố. Số cuộc Phổ biến pháp luật trực tiếp 309 cuộc, với 37.944 lượt người tham gia học tập trong đó thanh niên 7.581 lượt người, dân tộc 25.127 lượt người, đối tượng khác 5.236 lượt người. Tổng số tài liệu PBGDPL được cấp phát 450 cuốn, trong đó cấp huyện 140 cuốn sách luật và đề cương cho các báo cáo viên, UBND các xã, thị trấn; cấp xã phát hành 310 cuốn đề cương.  Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng trên sóng đài truyền thanh của huyện và cấp xã 27 (tin, bài); số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh cấp xã 15 (lần), băng zôn, khẩu hiệu 22 cái, đăng tải nội dung phổ biến pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

 Thông qua đợt phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân từng bước được nâng lên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, do đó tình hình vi phạm pháp luật ngày một giảm, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quang Vũ