Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 352
  • Trong tuần: 7,112
  • Tất cả: 463,258
Đăng nhập
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Si Ma Cai năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-HĐPH ngày 21/01/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2021 ; Công văn số 334/HĐPH ngày 27/01/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Si Ma Cai đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn huyện.

Nội dung tổ chức, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản triển khai các chương trình PBGDPL giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn; xây dựng xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện. Triển khai Kế hoạch về PBGDPL tại khoản 2 Mục II Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020-2025 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.Hướng dẫn thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL. /.

Quang Thành