Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 839
  • Trong tuần: 8,748
  • Tất cả: 464,894
Đăng nhập
Huyện Mường Khương triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022

Thực hiện Văn bản số 6205/UBND-NC ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022. Ngày 05/01/2022,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương Hoàng Trường Minh đã ký ban hành Công văn số 05/UBND-TP ngày 05/01/2022 về việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022.

Nội dung công văn đã giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện cho công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022.

Công văn cũng đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tăng cường tham gia quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tăng cường phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hòa giải và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở./.

Hà Phương