Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 961
  • Trong tuần: 8,870
  • Tất cả: 465,016
Đăng nhập
Huyện Bảo Yên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân (gọi tắt là Chỉ thị số 19-CT/TU); Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên ban hành Kế hoạch số 01 ngày 10/01/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

Mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, thiết thực và có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TT, PBGDPL) và khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Đổi mới nội dung, đa dạng các loại hình tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở nhằm lan tỏa thông tin đến người dân. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tầm của kế hoạch gồm một số nội dung sau:

Quán triệt, triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kế hoạch này đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai những nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tuyên truyền, PBGDPL và Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý với hình thức phù hợp.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường truyền thông về công tác tuyên truyền, PBGDPL; kết hợp chặt chẽ công tác TT, PBGDPLvới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; gắn kết chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả giữa công tác tuyên truyền, PBGDPL với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Tổ chức thực hiện hiện đồng bộ, thường xuyên, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, trọng điểm, nòng cốt để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.  Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, tuyên truyền, PBGDPL tới Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong phổ biến giáo dục pháp luật; gắn tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân chủ động tìm hiểu, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định; Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác pháp chế trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho 100% đội ngũ báo cáo viên; tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên dạy môn pháp luật, giáo dục công dân; người làm công tác pháp chế, PBGDPL trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PBGDPL, về hòa giải ở cơ sở; phương pháp, kỹ năng hòa giải ở cơ sở gắn với tuyên truyền, PBGDPL; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL cho 100% Tổ trưởng Tổ hòa giải ở cơ sở, cho ít nhất 50% số lượng hòa giải viên ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, chú trọng quan tâm đến các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 ‑ 2027 trên địa bàn huyện Bảo Yên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL để động viên, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình cũng như kịp thời đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Kế hoạch triển khai cụ thể và giao việc tổ chức thực hiện cho Người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Sở Tư pháp theo quy định và các chế độ báo cáo khác theo yêu cầu. 

Minh Hằng