Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 8,851
  • Tất cả: 464,997
Đăng nhập
Huyện Bảo Thắng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 có hiệu quả

  Trong 05 năm triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Thắng được thực hiện tương đối đồng bộ đến từng đối tượng, địa bàn. Trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL với việc huy động, vào cuộc toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL, xác lập trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL đồng thời góp phần bảo đảm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật. 

Trong giai đoạn triển khai Quyết định số 3800/QĐ- UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng đã ban hành Kế hoạch số 224/KH - UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, thực hiện ban hành 29 Kế hoạch, 72 công văn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn về công tác phổ biến pháp luật. Huyện ủy, UBND huyện và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bảo Thắng luôn xác định việc phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Thường xuyên Chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với địa bàn và đối tượng; xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực cho các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ. Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền pháp luật hàng năm UBND huyện, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành.  Hàng năm thực hiện rà soát lại nhân sự của các cơ quan, đơn vị để kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật, tuyên tuyền viên pháp luật. Hiện nay Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện gồm 24 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện, toàn huyện có 26 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 196 Tuyên truyền viên. Phòng Tư pháp, UBND xã, thị trấn bố trí 01 công chức  thực hiện kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực PBGDPL. Hoạt động phổ biến đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của hội đồng phụ trách cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai phổ biến giáo dục pháp luật để thống nhất tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền. Mạng lưới tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn được củng cố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng tại huyện, tỉnh để nâng cao chất lượng. Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp, thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế và thiếu sót, sau kiểm tra UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND xã, thị trấn khắc phục kịp thời.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật UBND huyện Bảo Thắng  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, như tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tại cấp huyện, cấp xã; tổ chức tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn; phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; phổ biến pháp luật lồng ghép qua hội nghị tuyên vận hàng tháng tại cơ sở, qua cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố; Các hình thức phổ biến khác: Phổ biến pháp luật trên bản tin, pa nô, áp phích; tổ chức lồng ghép các nội dung phổ biến trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phô tô tài liệu; tuyên truyền tại các buổi chiếu bóng lưu động, hoạt động ngoại khóa tại các trường học ...Phát huy đầy đủ vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

  Triển khai Hội nghị phổ biến pháp luật theo đợt đã cấp phát 1.748 bộ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị trong huyện và 15 xã, thị trấn; thông qua các hoạt động lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan 3.480 buổi với hơn 7.000 lượt người tham dự. UBND 15 xã, thị trấn đã tổ chức 72 Hội nghị tuyên truyền pháp luật theo đợt tại trụ sở UBND với hơn 7.000 lượt người tham dự; hàng tháng, tổ chức tuyên truyền trong Hội nghị tuyên vận, các cuộc họp của xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố cho hơn 80.000 lượt người tham dự. Thực hiện xây dựng đề cương tuyên truyền theo quý trong năm đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để các cơ quan, đơn vị truyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức phát trên hệ thống loa cơ sở, các buổi chiếu phim lưu động và tại các ngày hội của các địa phương. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phát 636 tin, bài; thường xuyên biên soạn tin, bài theo tài liệu tuyên truyền của Phòng Tư pháp để phát tại chương trình phát sóng pháp luật từ 6h30 đến 7h00, 17h30 đến 18h00  ngày Chủ nhật hàng tuần trên hệ thống phát thanh của huyện và cơ sở; phát trên hệ thống loa ở cơ sở cho hơn 5.000.000 lượt người nghe. Tổ chức tuyên truyền lưu động hơn 200 buổi; căng treo 532 băng rôn khẩu hiệu. Thay đổi, làm mới 156 cụm pano tại các xã, thị trấn, tuyên truyền hơn 200 buổi bằng hình thức chiếu phim lưu động...

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn chế vi phạm pháp luật, người dân biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật, cán bộ, nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình đúng quy định pháp luật, giảm bớt tình trạng khiếu nại không có căn cứ, kéo dài, vượt cấp, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Minh Anh