Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 786
  • Trong tuần: 2,089
  • Tất cả: 458,235
Đăng nhập
Huyện Bắc Hà chỉ đạo triển khai công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở và Kế hoạch số 271/KH-UBND, ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 6205/UBND-NC, ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác hòa giải năm 2022. UBND huyện đã ban hành văn bản số 2699/UBND-TP ngày 31/12/2021 triển khai công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác hòa giải ở cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

 Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND xong trước 20/12/2022.

Tăng cường tham mưu UBND huyện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên ở cơ sở, bảo đảm bám sát Luật hòa giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Phát huy vai trò của đội ngũ tập huấn viên về hòa giải trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên, hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện cho công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022, đảm bảo nội dung, định mức chi quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 2 địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở ngay từ đầu năm 2022.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, trong đó chú trọng các nội dung: Tăng cường phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hòa giải, cập nhật kiến thức pháp luật, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên theo quy định.  Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn.

 Thực hiện nhiệm vụ xây dựng “xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong đó có tiêu chí thành phần là kết quả công tác hòa giải ở cơ sở (khoản 3, Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở quyết định phân bổ dự toán của Ủy ban nhân dân huyện, chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở, triển khai các hoạt động theo kế hoạch số 271/KH-UBND tại cấp xã và hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở đảm bảo đúng, đủ về nội dung, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan ngay từ quý I/2022.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo các các tổ chức thành viên các cấp tăng cường tham gia quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tăng cường phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hòa giải và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Chu Mai