Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,004
  • Trong tuần: 8,913
  • Tất cả: 465,059
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-HĐPH, ngày 09/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021.  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch số 126 /KH-HĐPH ngày 26/4/2021 kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấpxã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai.  Kế hoạch kiểm tra để  nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số xã, phường;  Đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một xã, phường; qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kịp thời đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tư pháp có biện pháp tháo gỡ hoặc chỉ đạo các xã, phường có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong những năm tiếp theo.

Nội dung kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến hết 31/12/2020. Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến hết ngày 31/12/2020.  Đơn vị kiểm tra đối với UBND các xã Cốc San, Cam Đường và Hợp Thành, thời gian kiểm tra trong quý II và quý III năm 2021.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Mỗi xã không quá 01 ngày. Nội dung nghe báo cáo, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ về các nội dung kiểm tra tại xã. Họp với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã để thống nhất sơ bộ về kết quả kiểm tra tại xã làm căn cứ để họp thống nhất kết quả kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra ra Thông báo kết luận kiểm tra gửi các đơn vị được kiểm tra. Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch này. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của đơn vị theo Đề cương báo cáo; chuẩn bị hồ sơ và tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để cung cấp cho thành viên Đoàn kiểm tra./.

Lê Hằng