Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 797
  • Trong tuần: 2,100
  • Tất cả: 458,246
Đăng nhập
Ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2025 cho hội viên, nông dân huyện Bát Xát

Ngày 22/11/2021 Phòng Tư pháp huyện Bát Xát phối hợp với Hội Nông dân huyện Bát Xát ký kết Chương trình phối hợp số 503/CTPH-PTP-HND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2025 cho hội viên, nông dân.

Với mục đích nhằm triển khai công tác PBGDPL được“toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở”; nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành, thực thi pháp luật cho hội viên, nông dân; tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý đúng đối tượng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của hội viên nông dân, “kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật”; chú trọng triển khai ở vùng dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho các hội viên nông dân, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến các đối tượng khác trong cùng địa bàn dân cư; củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hoà giải cơ sở, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nhằm giải quyết kịp thời, đúng đắn những mâu thuẫn, tranh chấp, giảm bớt các vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu kiện đông người, kéo dài trong nội bộ nông dân; cũng như kịp thời cung cấp thông tin pháp luật cho các hội viên để vận dụng trong cuộc sống, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng cơ chế và tăng cường sự phối hợp giữa phòng Tư pháp với Hội Nông dân cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân đáp ứng yêu cầu công tác.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025 hai ngành tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở thông qua các hoạt động gồm: Xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ Hội Nông dân làm công tác PBGDPL; thực hiện khảo sát, đánh giá trình độ, số lượng cán bộ Hội làm công tác PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đề xuất, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và đối tượng là nông dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội làm công tác, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai; trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ hội viên Hội Nông dân huyện; tài liệu hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã; thực hiện trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân; thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân thông qua các cuộc thi, hội thi.

Chương trình cũng đã đưa ra các nội dung thống nhất, hai ngành Tư pháp, Hội Nông dân huyện đều có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện Chương trình phối hợp có hiệu quả./.

Hà Minh