Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hưởng ứng Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 943
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 13/4/2021 tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Quyết định số 36/QĐ-BTC ngày 14/5/2021 ban hành Thể lệ Cuộc thi. 

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

1. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp sở hữu vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Trường Cao đẳng Lào Cai quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tích cực tham gia, đảm bảo 100% báo cáo viên pháp luật đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận (bằng quyết định) tham gia dự thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận (bằng quyết định) tích cực tham gia Cuộc thi. Đảm bảo 100% Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đều tham gia dự thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn Tuyên truyền viên pháp luật đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận (bằng quyết định) trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi, đảm bảo ít nhất 05 tuyên truyền viên pháp luật tham gia dự thi.

3. Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xác định tham gia Cuộc thi là thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; đồng thời là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong năm 2021.

4. Đề nghị bộ phận pháp chế hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu triển khai các nội dung trên đảm bảo tiến độ, hiệu quả và có chất lượng. Đôn đốc các Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia làm bài dự thi và gửi về Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi trước 16h30’ ngày 20/6/2021 (thông qua hình thức: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện; địa chỉ: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Tầng 3, khối 6. phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Thông tin Cuộc thi: Thông tin về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các tài liệu khác liên quan đến Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: https://pbgdpl.laocai.gov.vn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập để nắm bắt thông tin.

 Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 02143.825.313 hoặc 0984006078 – đ/c Linh) để được giải quyết.

Tải về...................................................................................................................................................................................

Khánh Linh - Phòng PBGDPL