Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 122

Ngày 27/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

Theo đó, sửa đổi Điều 6, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7, sửa đổi  Điều 10, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11, sửa đổi Điều 16, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 31, bổ sung điểm d vào khoản 7  Điều 31, bổ sung điểm e vào khoản 7 Điều 31 được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

đồng thời, quyết định cũng đã bổ sung cụm từ “giá khởi điểm đấu giá” vào sau cụm từ “Phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá” tại điểm a khoản 8 Điều 31; bổ sung cụm từ “UBND các huyện, thị xã, thành phố” vào sau cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” tại điểm d khoản 10 Điều 31; thay thế các cụm từ "Sở Tài chính" bằng cụm từ "cơ quan tài chính" và cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cùng cấp” tại khoản 1 Điều 15; bỏ cụm từ “vốn, kỹ thuật và” tại điểm b khoản 3 Điều 7; bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 7, khoản 2, khoản 3 Điều 16, điểm c khoản 1, điểm đ khoản 2, điểm d khoản 4, điểm a khoản 5, điểm c khoản 6 Điều 31 được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Trường hợp phương án đấu giá, quyết định đấu giá, giá khởi điểm đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt. Trường hợp phương án đấu giá, quyết định đấu giá   quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn với quyền sử dụng đất đã gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc cơ quan tài chính để thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn với quyền sử dụng đất gửi bổ sung hồ sơ quy định tại Điều 1 Quyết định này cho cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc cơ quan tài chính./.

Tải về

 

Trường Minh
Tin khác
1 2