Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hoàn thiện dự án án Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 197

Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch hoàn thiện dự án án Luật Đất đai (sửa đổi). Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 Mục đích:  Cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023 hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sa đi) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đt, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).  Cụ thể hóa Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).  Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Yêu cầu: Thể chế hóa đúng, đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 8 nhóm vấn đề trọng tâm trong hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW. Phát huy vai trò của nguồn lực đất đai, khắc phục nhữnhạn chế, bất cập đã được xác định trong quá trình tng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua. Việc triển khai các nhiệm vụ phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tham vấn rộng rãi, đầy đủ, thực chất các đối tượng có liên quan.

Nội dung triển khai thực hiện gồm:  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các kỳ họp thứ 4, 5 và 6 của Quốc hội khóa XV theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để lấy ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2023). Phân công các bộ chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật đất đai; xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện việc ly ý kiến Nhân dân và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp (từ tháng 01 năm 2023 đến hết tháng 02 năm 2023).

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Bình Minh
Tin khác
1 2