Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 6,975
  • Tất cả: 463,121
Đăng nhập
Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm
Lượt xem: 56

Ngày 14/4/2023, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo thông tư: Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng/5 năm. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện 1 lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng.

Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau: Công ty lâm nghiệp: 300.000 đồng/ha/năm; ban quản lý rừng, UBND cấp xã: 100.000 đồng/ha/năm; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 300.000 đồng/ha/năm.

Thông tư số 21/2023/TT-BTC cũng quy định mức hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. Đối tượng hỗ trợ là cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của các khu rừng đặc dụng bao gồm các cộng đồng dân cư thôn, bản cư trú hợp pháp trong khu vực có ranh giới tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng, hoặc nằm trong rừng đặc dụng.

Cộng đồng dân cư có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch, dự toán được duyệt. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, kinh phí hỗ trợ, cộng đồng dân cư đề nghị Ban quản lý rừng đặc dụng, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét điều chỉnh. Ban quản lý rừng đặc dụng có trách nhiệm gửi kế hoạch điều chỉnh cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để theo dõi.

Về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, Thông tư số 21/2023/TT-BTC nêu rõ, mức hỗ trợ đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên là 3 triệu đồng/ha/6 năm. Cùng với đó, hỗ trợ thực hiện trồng cây phân tán, mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha).

Thông tư số 21/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2023./.
Phan Thu Hoài - Thanh tra Sở NN&PTNT
Tin khác
1 2