Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 261
  • Tất cả: 377,541
Đăng nhập
Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 98

Chương trình quốc gia từ lâu đã được biết đến khá nhiều và cũng mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Hiện nay, chương trình này đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm khi tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ tệ nạn xã hội gia tăng

Tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 dựa trên hướng dẫn của Trung ương. Tại kỳ họp thứ VIII ngày 18/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND kèm Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Quy định này gồm một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể:

Về nguyên tắc thực hiện, các mức chi tại Quy định này là mức hỗ trợ. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện phải triển khai đầy đủ các nội dung, hoạt động theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Các mức chi tại Quy định này được thực hiện thống nhất, phù hợp với đối tượng, nội dung, điều kiện, cơ chế thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của từng nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phù hợp với khả năng bố trí vốn ngân sách trung ương.

Các nội dung chi gồm có: Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ mua sắm thiết bị cho đài truyền thanh xã; hỗ trợ các dự án, kế hoạch (gọi chung là dự án) liên kết theo chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; hỗ trợ các dự án, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi tiềm năng của cấp huyện; hỗ trợ các dự án, phương án, mô hình sản xuất của cộng đồng, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và nhiều khoản chi khác hỗ trợ người dân xoá đói giảm nghèo bền vững, xoá mù chữ, tăng cường ổn định đời sống cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Các mức chi được quy định dựa trên Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đồng thời dựa trên điều kiện  thực tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc triển khai Nghị quyết quy định một số nội dung về mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ mang lại sự chuyển biến đáng kể đối với hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, góp phần rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đã tăng cường thực hiện xoá đói giảm nghèo, tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 Nghị quyết được thông qua ngày 18/10/2022 và có hiệu lực từ ngày 20/10/2022./.

Tải về

Minh Châu