Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định mới về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên
Lượt xem: 59

Ngày 02/02/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Nội dung chính của thông tư là sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên (ĐKV) phương tiện thủy, cụ thể như sau:

Lãnh đạo đơn vị phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng I, hạng II phải có trình độ đại học trở lên; là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hoặc đăng kiểm viên tàu biển. Còn với lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III, phải có trình độ cao đẳng trở lên; là đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hoặc đăng kiểm viên tàu biển (quy định trước đây không yêu cầu tốt nghiệp đại học, cao đẳng).

Đối với đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I phải đáp ứng 05 tiêu chuẩn: Là đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có tổng thời gian giữ hạng đủ 24 tháng; Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 1.4 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm; Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm theo chương trình thực tập nghiệp vụ đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 2.2 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I trước khi công nhận lần đầu.

Đồng thời ĐKV thực hiện công tác kiểm tra hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này; Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên hạng I; Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập hạng I và kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên hạng I.

Tiêu chuẩn đối với ĐKV kiểm tra kỹ thuật hạng III cũng được nâng lên, với tiêu chuẩn tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm (còn quy định trước đây chỉ cần tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên). Đối với ĐKV thẩm định thiết kế, tiêu chuẩn là tốt nghiệp đại học như ĐKV kiểm tra kỹ thuật hạng I, II nhưng giảm bớt thời gian thực tập tối thiểu từ 12 tháng xuống còn 6 tháng.

Bên cạnh đó, Thông tư có quy định về thành phần hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm viên. Đối với công nhận đăng kiểm viên lần đầu, hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính);

b) Lý lịch chuyên môn của đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính);

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Còn đối với công nhận lại đăng kiểm viên cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); Lý lịch chuyên môn của đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính) nếu có thay đổi so với Hồ sơ công nhận đăng kiểm viên lần đầu.

Về trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm, đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm tổ chức phân công nhiệm vụ cho ĐKV phù hợp với năng lực được công nhận tại giấy chứng nhận ĐKV và phù hợp với thẩm quyền, nhiệm vụ của đơn vị.

Thông tư 02/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024.
Minh Châu
Tin khác
1 2 3 4 5  ...