Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 6,231
  • Tất cả: 545,097
Đăng nhập
Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 58

Ngày 21/6/2023 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ban hành  Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai. Những nội dung không được quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và pháp luật hiện hành có liên quan.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện hoặc liên quan đến việc phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa bàn tỉnh Lào Cai. Nội dung quy định trách nhiệm phối hợp gồm có:

Một là, trách nhiệm phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 8 của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ và đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Hai là, phối hợp trong việc duy trì, cập nhật, bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ nhất, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì thực hiện duy trì, tiếp nhận, xử lý để cập nhật, bổ sung thông tin các cơ quan, đơn vị có liên quan chia sẻ, cung cấp, thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định, cụ thể: (1)Tiếp nhận các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các cơ quan, tổ chức chia sẻ, cung cấp để cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn). (2) Xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cung cấp thông tin, dữ liệu không thống nhất, chưa đồng bộ, cần kiểm tra, đối chiếu lại hoặc có văn bản đề nghị chỉnh sửa lại thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan làm rõ, thống nhất về thông tin, dữ liệu với kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhằm đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, chính xác của thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. (3) Cập nhật, bổ sung các thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: Chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phối hợp, thực hiện chia sẻ, cung cấp, gửi nội dung thông tin về Sở Giao thông vận tải  - Xây dựng bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử đã ký số theo định kỳ, theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đảm bảo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.(3) Cục thuế: Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.(4) Cục Thống kê tỉnh: Chia sẻ thông tin, dữ liệu số về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở, kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả điều tra.(5) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo Biểu mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. (6) Chủ đầu tư dự án bất động sản: Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản theo các biểu mẫu số 10, số 11, số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. (7) Sàn giao dịch bất động sản: Cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP đối với các bất động sản phát sinh giao dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (8)Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Ba là, phối hợp trong tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ đầu tư dự án bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phối hợp, thực hiện gửi báo cáo các nội dung theo ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đảm bảo đúng thời gian: Đối với báo cáo định kỳ hàng quý gửi trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý; báo cáo định kỳ hàng năm: trước ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo.

Bốn là, phối hợp quản lý quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì quản lý quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thực hiện khắc phục sự cố tài khoản đã cấp quyền khai thác theo quy định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng trong công tác bảo đảm bảo mật cơ sở dữ liệu. Trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho Sở Giao thông vận tải – Xây dựng và phối hợp để khắc phục sự cố, xử lý tài khoản đã được cấp quyền khai thác theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2023 và thay thế Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai.
Minh Châu
Tin khác
1 2 3 4 5  ...