Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 112
  • Tất cả: 377,392
Đăng nhập
Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”
Lượt xem: 168

Quyết định s1526/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

Quyết định quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương), các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị, có sự phối hợp, phân công chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Mục tiêu tổng quátphát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Mục tiêu cụ thể 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp.

Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước. Thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2022 đến năm 2025.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền điển hình tiên tiến. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nội dung, mục tiêu, tiêu chí cụ thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo, thông tin, truyền thông, báo chí làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến.

Chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống. Điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức; Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cụ thể:

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường..., phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước...

Trong lĩnh vực y tế: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức tốt trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

 Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đất nước.

Trong lĩnh vực đối ngoại: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, lao động, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu..., lồng ghép các mục tiêu phát triển vào nhiệm vụ đối ngoại.

Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số; các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Trong đời sống xã hội: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

 Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến

 Đối với những điển hình tiên tiến cơ sở: Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để xây dựng các nhân tố mới phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển, trở thành những tấm gương lan tỏa trong bộ, ngành, địa phương.

 Đối với những điển hình tiên tiến đã được bộ, ngành, địa phương công nhận và tuyên dương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc.

 Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, truyền truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện Đề án.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bình An