Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Lào Cai ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 – 2025
Lượt xem: 63
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; đảm bảo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 12/10/2022, Uỷ ban nhân dân Tỉnh lào Cai đã ban hành Quyết định 41/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 – 2025.

Quyết định đặt ra mục tiêu chung là Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể được quy định chi tiết như sau:

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Bảo Thắng được công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Về Nông thôn mới, toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh; có 40,4% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và 10,6% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Toàn tỉnh có 70% tổng số thôn trên địa bàn tỉnh được công nhận hoàn thành “Thôn nông thôn mới”, trong đó có 30% số thôn đạt chuẩn “Thôn kiểu mẫu”.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-5%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6%/năm trở lên. Giảm hộ cận nghèo hàng năm từ 2.000 hộ trở lên. Đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và
thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo.

Phấn đấu 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; Tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số 2 lần so với năm 2020; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm bình quân 5 - 6 %; phấn đấu 33 xã và 65 thôn ra khỏi địa bàn khó khăn.

Nội dung thi đua trong Quy định này được quy định như sau:

Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Chủ động đề ra các giải pháp giúp đỡ các xã được phân công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai và chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện ở cơ sở. Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên cơ sở phát triển các ngành nghề và dịch vụ đã có, đồng thời xây dựng các ngành nghề mới phù hợp với điều kiện và phát huy lợi thế của các xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp truyền thống gắn với du lịch và các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng tại các điểm, tua, tuyến du lịch.

Các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động cao nhất sự tham gia của Nhân dân. Tập trung thực hiện các nội dung thi đua trọng tâm gồm: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá nâng cao thu nhập cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; phát triển đường giao thông nông thôn rộng, thoáng, an toàn; xây dựng Nhà sạch - Vườn đẹp; thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, đường làng, ngõ xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn; cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

 Các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, đầu tư sản xuất, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp.

 Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích canh tác; chủ động và tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp tích cực nghiên cứu đề xuất cho cơ quan, đơn vị, địa phương các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Bùi Minh Châu