Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Lào Cai ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 159
Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đi vào nền nếp, thực chất; ngày 08/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

Quy định này quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối tượng áp dụng của quy định là Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm định, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Mục đích thông qua đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm nhằm phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của UBND cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện. Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp huyện là một trong những căn cứ để xét khen thưởng đối với Ủy ban nhân dân và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Quy trình đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của UBND cấp huyện được quy định như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này, UBND cấp huyện tiến hành họp, xem xét, đánh giá, tự chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của UBND cấp huyện và thông qua Hội đồng thẩm định cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp huyện, UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

2. Tổ thẩm định giúp việc Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (sau đây viết tắt là Tổ thẩm định) tổng hợp, thẩm định, lập hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với UBND cấp huyện trên cơ sở kết quả tự đánh giá của UBND cấp huyện, tài liệu kiểm chứng và kết quả theo dõi, tổng hợp theo ngành, lĩnh vực;

3. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND cấp huyện và kết quả thẩm định của Tổ thẩm định.

4. Đánh giá của Tổ thẩm định:

a) Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức họp Tổ thẩm định để thẩm định kết quả tự đánh giá của UBND cấp huyện. Việc thẩm định được thực hiện trên cơ sở kết quả tự chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, kết quả tổng hợp, theo dõi của ngành, lĩnh vực. Từng thành viên Tổ thẩm định cho ý kiến về mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, số điểm mà UBND cấp huyện đạt được đối với từng tiêu chí trong Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này. Trong quá trình thẩm định, ngoài việc đối chiếu hồ sơ, tài liệu với kết quả tự chấm điểm của UBND cấp huyện, trong trường hợp cần thiết, Tổ thẩm định có thể tổ chức khảo sát, kiểm tra trực tiếp tại một số UBND cấp huyện;

b) Kết quả đánh giá của Tổ thẩm định được lập thành văn bản, đối với những nội dung trừ điểm phải nêu rõ lý do và được thống nhất chung trong Tổ thẩm định;

c) Căn cứ kết quả đánh giá của Tổ thẩm định, Sở Nội vụ trình Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét quyết định. Việc trừ điểm đối với từng nội dung thuộc từng tiêu chí phải được nêu lý do, lý giải rõ ràng (được nêu trong quyết định xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm).

5. Đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh: Hội đồng đánh giá cấp tỉnh họp, xem xét hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp huyện, ý kiến của Tổ thẩm định, thảo luận và quyết định số điểm, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của UBND cấp huyện.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2022.

Bùi Minh Châu