Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 941
  • Trong tuần: 8,850
  • Tất cả: 464,996
Đăng nhập
Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Lượt xem: 78
Ngày 24/08/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Theo đó, tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 66/2023/NĐ-CP quy định: Bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP về giải thích từ ngữ “cử tri”. Theo đó, các quy định liên quan đến độ tuổi, quốc tịch, năng lực hành vi dân sự của cử tri đang quy định tại Điều 2 này sẽ được bãi bỏ để thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Riêng đối với phạm vi cử tri được lấy ý kiến liên quan đến nơi cư trú thì được sửa đổi, bổ sung và chuyển sang nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP về nguyên tắc lập danh sách cử tri.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 66/2023/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP với các nội dung sau:

Bổ sung phạm vi cử tri được lấy ý kiến bao gồm cả những người đăng ký tạm trú từ 06 tháng trở lên để bảo đảm đối tượng được lấy ý kiến là những cử tri có đủ thời gian sinh sống lâu dài (từ 06 tháng trở lên) cũng chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và phù hợp với quy định mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Cư trú, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP nêu trên. Tuy nhiên, việc bổ sung phạm vi cử tri này có thể dẫn đến trường hợp cử tri được lấy ý kiến 02 lần đối với cùng 01 đề án thành lập, giải thể, nhập, điều chỉnh địa giới của 01 đơn vị hành chính. Vì vậy, để tránh trùng lặp và ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả lấy ý kiến cử tri, dự thảo Nghị định quy định: “Trường hợp cấp có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đối với cùng 01 đơn vị hành chính ở cả nơi cử tri đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú từ 6 tháng trở lên thì cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký thường trú”.

Bổ sung quy định những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri, gồm: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sửa đổi các cụm từ: (1) “thay đổi nơi cư trú đến đơn vị hành chính khác” thành “xóa đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính” và (2) “tước quyền công dân” thành “tước quyền bầu cử” để phù hợp với phạm vi cử tri đã được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với quy định tại Điều 24 và Điều 29 Luật Cư trú và khoản 5 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định các trường hợp xóa tên cử tri ra khỏi danh sách cử tri gồm: (1) Cử tri bị xóa đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính sau khi danh sách đã được niêm yết; (2) cử tri đã có tên trong danh sách mà đến thời điểm phát phiếu lấy ý kiến bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Khoản 3, Điều 1 Nghị định đã bổ sung khoản 3 Điều 11 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, đối với đơn vị hành chính cấp xã không tổ chức Hội đồng nhân dân thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngoài ra, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: Đối với đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được Bộ Nội vụ thẩm định và trình Chính phủ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ./.

Tải về

Thuỳ Trang
Tin khác
1 2 3 4 5  ...