Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 79

Tiếp tục đổi mới các hình thức và phương pháp tuyên truyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy kết quả đã đạt được, nhất là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” và tham gia Giải báo chí viết về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tỉnh ủy Lào Cai và Trung ương phát động trong năm 2024.  Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thành viên Ban chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTGTU ngày 23/2/2024 định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức có hệ thống, đồng bộ, đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung. Công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tuyên truyền, các loại hình tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 168/NQ-CP, ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; tập trung nâng cao chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh theo văn bản của Thanh tra Chính phủ. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; nhất là các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người dân trong nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực bảo đảm sâu rộng, thường xuyên trong các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ sai không dám làm, khuyến khích, bảo vệ cán bộ “7 dám”; việc kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thông tin, định hướng dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. - Tuyên truyền công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; hiệu quả trong thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04- HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động trong công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hiệu quả trong việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Tuyên truyền, động viên, khích lệ, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí viết về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ do Tỉnh ủy Lào Cai phát động trong năm 2024.

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tạp chí Phan Si Păng; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các bản tin, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của các sở, ban, ngành, đoàn thể; hệ thống đài truyền thanh, truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố.  Thông qua các tài liệu do Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố biên soạn. Thông qua các hình thức: Giao lưu, tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu phim lưu động, khẩu hiệu, panô, áp phích,…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các đơn vị trong khối tuyên truyền, các cơ quan báo chí của tỉnh, các báo Trung ương thường trú tại Lào Cai, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin kịp thời đến mọi tầng lớp Nhân dân. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội về thực hiện tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh về công tác tuyên truyền nội dung trên.

Tải về

Nguyễn Lê Hằng
Tin khác
1 2 3 4