Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 54

Xác định cụ thể nội dung công việc phải triển khai thực hiện, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là Luật) trên phạm vi toàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan trong việc thi hành quy định pháp luật mới về phòng, chống bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân ban tỉnh hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2024 triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa  bàn tỉnh Lào Cai. Đảm bảo chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật. Trong kế hoạch chỉ rõ:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tập huấn về các nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan. Xây dựng, củng cố mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng hợp báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động theo Kế hoạch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến hoạt động phòng chống bạo lực gia đình; tổng hợp báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt theo quy định.

Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên của Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và tham gia tổ chức, phổ biến Luật cho Nhân dân.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của địa phương. Tổ chức triển khai Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; thành viên  Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; cán bộ công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Ưu tiên nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo về bạo lực gia đình ở địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Nguyễn Lê
Tin khác
1 2 3 4