Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 6,955
  • Tất cả: 463,101
Đăng nhập
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1/2021
Lượt xem: 183

Triển khai Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân sửu 2021; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 05 tháng 02 năm 2021 phổ biến  pháp luật đợt I năm 2021.

Mục đích phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành, trên cơ sở quán triệt nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Yêu cầu tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch covid -19;  Đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến pháp luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch này, nhất là cấp cơ sở.

Đối tượng thành viên Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng các cấp. Cán bộ quản lý và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, Quân đội, ...). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trung ương đóng tại địa phương. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Học viên, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hình thức triển khai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 ở các ngành, các cấp. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử của của ngành mình, cấp mình thuận tiện cho việc tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; xây dựng chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương. Phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Các ấn phẩm của Báo Lào Cai, của các cơ quan thông tấn, báo chí có văn phòng đại diện tại Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; hệ thống loa truyền thanh công cộng của xã, phường, thị trấn; khu dân cư. Phổ biến pháp luật lồng ghép trong nội dung Hội nghị Tuyên vận hàng tháng tại cơ sở, cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư; các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa khối trường học ..v.v. Phổ biến pháp luật thông qua các ấn phẩm: Bản tin, tờ gấp, Hỏi - Đáp pháp luật, Thông tin pháp lý, pa nô, áp phích; nội dung hoạt động của các Đội thông tin lưu động; niêm yết trên bảng tin, các địa điểm phù hợp khác tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trang bị tài liệu, sách pháp luật cho tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã và các hình thức phổ biến khác....

Nội dung thực hiện tuyên truyền, phổ biến 07 Luật, 05 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai hết hiệu lực thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác để Nhân dân biết, thực hiện. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu".

Căn cứ nội dung, hình thức phổ biến pháp luật trong Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tình hình thực tế ở địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định việc xác định nội dung trọng tâm, cần thiết (tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại", tập huấn, bồi dưỡng "chuyên sâu") với hình thức phù hợp để phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng (Ví dụ: lĩnh vực Nội vụ cần tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức...; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Luật Đất đai năm 2013, các văn bản sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013...; lĩnh vực Tư pháp: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.v.v. )../.

Linh Anh
Tin khác
1 2