Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,479
  • Trong tuần: 6,747
  • Tất cả: 384,027
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai: Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 214

Triển khai Văn bản số 5178/BTP-BTNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023. Ngày 11/01/2023, Uỷ ban  nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban  hành Kế hoạch số 10/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, kế hoạch đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể phải triển khai thực hiện gồm: Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường đã đủ điều kiện theo chỉ đạo của Quốc hội, thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền và thực hiện nghiêm quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại. Thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tăng cường, đổi mới phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho cá nhân, tổ chức phạm vi quản lý. Thực hiện việc yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường hoàn thiện hồ  sơ  giải  quyết  bồi  thường  theo  quy  định  tại  khoản  4  Điều  62  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trong trường hợp khi xem xét, cấp kinh phí bồi thường phát hiện cơ quan giải quyết bồi thường chưa thực hiện đúng quy định  về  thành  phần  thương  lượng  quy  định  tại  khoản  3  Điều  46  Luật TNBTCNN năm 2017 nhằm ngăn ngừa hệ quả quyết định giải quyết bồi  thường bị hủy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN năm 2017.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Minh Đức
Tin khác
1 2 3 4 5  ...