Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 109

Triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030. Nhằm triển khai thưc hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/01/2024 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024.

Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024. Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Lào Cai phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được giao trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2030.

Nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai. Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Thực hiện thu thập thông tin về thanh niên tỉnh Lào Cai thông qua Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên, thanh niên xung phong: Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/ NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 40); Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ. Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ . Các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại điều 40 Luật thanh niên năm 2020. Tiếp tục Đề án 500 Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tại các huyện: Văn Bàn, Bát Xát. Tổ chức điều tra thống kê các chỉ tiêu về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030. Kiểm tra nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; việc triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên;

Thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2024. Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị được phân công trực tiếp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã nêu hoặc lồng ghép thực hiện trong các kế hoạch công tác chung của ngành, lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phải được đánh giá cụ thể và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cuối năm 2024.

Các Sở, ban, ngành; các trường chuyên nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, Kế hoạch công tác năm 2024 tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao theo ngành, lĩnh vực; đồng thời trong quá trình thực hiện, chủ động rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình của tỉnh. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 140/2017/NĐCP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân địa phương, đặc biệt là thanh niên học sinh, sinh viên vào kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của đơn vị mình nhằm tạo động lực phấn đấu vươn lên trong học tập của thanh niên góp phần xây dựng xã hội học tập trong giới trẻ. Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị Quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai nhằm tạo động lực phấn đấu vươn lên trong học tập và thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho tỉnh Lào Cai. Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với thanh niên, giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật với thanh niên. Thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại điều 40 Luật thanh niên năm 2020. Kiểm tra nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; việc triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trước ngày 10/11/2024 về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của các sở, ban, ngành đã đưa ra trong Nghị quyết; Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, đưa ra phương án phù hợp trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Cục thống kê tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BNV. Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương. Rà soát, thẩm định hồ sơ còn tồn đọng, giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong theo Nghị định số 112/2017/ NĐ_CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 40); thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BLĐTBXHBNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; tại các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với UBND các huyện: Văn Bàn, Bát Xát tiếp tục thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020; văn bản số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ; Văn bản số 328/UBND-NC ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện nghị định 136/NĐ-CP ngày ngày 01/11/2021 của Chính phủ Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng Phương án và tiến hành tổ chức điều tra các chỉ tiêu thống kê về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, lấy số liệu dùng chung cho toàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chương trình, Đề án, Dự án, thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Nguyễn Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...