Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 6,943
  • Tất cả: 463,089
Đăng nhập
Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 277

Ngày 12/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND  triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là kịp thời triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” (sau đây viết là 02 nhóm dịch vụ công liên thông) trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết là cơ quan, đơn vị, địa phương) trong triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các hoạt động triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông phải bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nắm vững các quy trình, quy định của pháp luật về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; đảm bảo việc thực hiện, giải quyết TTHC đúng quy định.

Căn cứ các nội dung Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bố trí nhân lực có đủ trình độ, chuyên môn đáp ứng công việc; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, đồng thời gửi Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp chung.

Trong đó, công tác tuyên truyền  giao cho  UBND cấp huyện, Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổ chức, thông tin, tuyên truyền việc triển khai, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, để nhân dân biết, thực hiện. Hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Đăng tải tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/Cổng thông tin điện tử các cơ quan liên quan để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích qua đó đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ được thực hiện qua thủ tục hành chính liên thông. Công khai Danh mục 02 nhóm TTHC liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

Công an tỉnh cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông nêu trên, kết hợp kiểm tra cùng các nội dung tại Kế hoạch số 247/KH-BCĐ ngày 30/5/2023 của Ban chỉ đạo về kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tránh chồng chéo làm khó khăn cho các đơn vị được kiểm tra; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Trung ương, Ủy ban nhân tỉnh theo quy định.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...